loader image

डिजिटल तंत्रज्ञानाद्वारे कृषि प्रक्रिया उद्योग: उद्योजकांच्या यशोगाथा

डिजिटल तंत्रज्ञानाद्वारे कृषि प्रक्रिया उद्योग: उद्योजकांच्या यशोगाथा

Some Training Glimpses